Kosgeb Destekli

Sınai Mülkiyet Hakları

Anasayfa » Sınai Mülkiyet Hakları


Sınai Mülkiyet Hakları (Marka & Patent)

SINAİ MÜLKİYET HAKLARI

Marka, Patent, Faydalı Model, Endüstriyel tasarım, Coğrafi işaretler, Entegre devrelerin topografyası sınai mülkiyet haklarıdır.

Marka, Patent, Faydalı Model, Endüstriyel tasarım, Entegre devrelerin topografyasının tescil tarihinden itibaren kullanım süreleri vardır.

Marka: Her 10 yılda bir yenileme işlemi yapılmış ve kullanılıyor olmak kaydıyla ömrü sınırsızdır.

Patent: Her yıl yenileme işlemi yapılmış olmak kaydıyla ömrü 20 yıldır.

Faydalı Model: Her yıl yenileme işlemi yapılmış olmak kaydıyla ömrü 10 yıldır.

Endüstriyel tasarım: Her Beş yılda bir yenileme işlemi yapılmış olmak kaydıyla ömrü 25 yıldır.

Entegre devreleri topografyası: Kullanım ömrü 10 yıldır.

Coğrafi İşaretler: Kullanım denetim raporlarının her 10 yılda bir Türk Patent Enstitüsüne verilmesi gerekir. Denetim işlemlerinin yapılmaması, başvuru bilgilerini doğrulamaması halinde coğrafi işaret tescil sicil kaydı silinir.

Sınai Mülkiyet hakları tescil ettirilerek korunmaya başlar. Kullanımı zorunludur. Kullanılmayan sınai mülkiyet hakları iptal edilir.

Sınai mülkiyet hakları sadece tescil edildiği ülkelerde ve o ülkenin kanunları ile korunmaktadır.

Sınai mülkiyet hakkının tescil başvurusu, Tescil ile sonuçlanmadığı sürece tescil edilmiş sayılmaz.

Yutiçi ve Uluslararası Marka Tescili

Yurt içi ve uluslararası marka tescili

Bir işletmenin mal ve hizmetlerinde kullanılarak, diğer işletmelerin mal ve hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlayan, ürün ve hizmetlerin tüketici nezdinde tercihini etkileyen, süre yenilemesi yapıldıkça ömrü sınırsız olan etkin bir sınai mülkiyet hakkıdır.

Bir işletmenin ürün ve hizmetleri üzerinde kullanmak istediği markanın Türkiye veya istenen ülkelerde tescil edilmiş olması ile birlikte her on yılda bir defa süre yenilemesinin yapılmış olması gerekir.

Marka sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, sesler gibi çizimle veya sesle ifade edilebilen, baskı ile yayımlanan ve çoğaltılabilen sınai bir haktır.

Marka kararı, seçilen kelimenin önüne veya arkasına ürünün adı veya tescilli bir marka ibaresinin eklenmesi, aile fertlerinin adının marka olmasında ısrarlı olunması, benzer markalar sebebiyle uzun ömürlü marka sahibi olunmasını engeller.

Bu nedenle marka olacak ibareler benzersiz değilse de en azından orijinal ve karakteristik olmalıdır.

Ayrıca tescil veya kullanıma dayalı marka hakkı sahiplerinin yapacakları itiraz başvuruları sebebiyle tescil edilmesi engellenebilir. Taraflar arasında davalar uzun yıllar sürebilir. Zaman ve para kaybına sebep olunur.

Markalar tescil edildiği ülkede belirlenen mal ve hizmetler için geçerlidir. Dünyadaki marka tescil kurumları, her başvurunun aynısı veya benzeri olup olmadığını araştırır. Benzer olan markaların tescilini yapmaz.

Markanızın tescil kararını vermeden önce tescil edilip edilemeyeceğinden emin olmak için güvenilir bir marka danışmanlık şirketinden destek almayı ihmal etmeyiniz.

Ino Danışmanlık deneyimli ekibiyle markaların seçimi ve araştırılması, tescil edilebilirlik durumu, marka yenilemeleri, benzer marka itirazları, marka lisans sözleşmeleri ve marka hukukuyla ilgili diğer bütün konularda müvekkillerine danışmanlık hizmeti vermektedir.

Alan Adları: INO, marka haklarıyla yakın alakalı olan alan adları konusunda da tescil başvurularının yapılması ve marka hakkına ihlal teşkil eden alan adlarının iptali için işlemler konusunda da danışmanlık hizmeti vermektedir.

Marka Araştırma ve Marka İtiraz

Markanız kullanıldığı ürünlerinizin satış yerlerinde, müşterinin tercih ederek seçimini sağlayan ayırt edici bir sınai hakkınızdır.

Marka başvurularının tescil işleminin yapılabilmesi için farklı firmalar tarafından daha önce tescil edilmiş benzerlerinin olup olmadığı hassas bir benzerlik araştırması ile tespit edilmelidir.

Benzerlik araştırması yapılmayan marka tescil başvuruları doğrudan ret edilebileceği gibi, Önceden tescil edilmiş bazı eşyalar çıkarılarak tescil edilmek üzere ilan edilebilir.

Marka başvurusunun ilanı

Marka, diğer hak sahiplerinin görüp itiraz haklarını kullanabilmeleri için üç ay süre ile ilan edilmesi yasal bir kuraldır. İtiraz gelmesi halinde ya markadan vazgeçilir veya itiraza karşı görüş bildirilerek hakkın korunması için işlemler devam eder.

Bildirilen görüş lehinize veya aleyhinize sonuçlanabilir. Aleyhinize sonuçlanması halinde bir üst kurul olan Yeniden inceleme ve değerlendirme kuruluna tekrar itiraz etme hakkı kullanılabilir.

YİDK-Yeniden inceleme ve değerlendirme kurulu:

Yeniden inceleme ve değerlendirme kurulu kararı tescil kurumu açısından son karar merciidir.

Hak sahibi bu aşamadan sonra Tescil Kurumu aleyhine mahkemelerde dava açarak hakkını arayabilir. Bu süreçler zaman ve maddi kayıplara sebep olarak yıllarca sürebilir.

Bu sebeple başvuru yapılacak markanın kurumda kayıtlı tescilli markaların hiçbirisine benzemiyor olması gerekir.

INO Marka uzmanları yukarıda açıklanan tüm süreçlerde deneyimli uzmanlardır.

Bütün bu sakıncaları önlemek için INO, marka tescil başvurusundan önce detaylı bir araştırma yaparak benzer/aynı markalar ve karşılaşılacak riskler konusunda müşterisini bilgilendirir. Müşteri risklerini minimuma indirir.

Marka başvurunuza itiraz gelmesi ve/veya markanıza benzer bir markanın tescil talebinde bulunması durumunda halinde marka hukukunda ihtisas ve deneyim sahibi avukatlarımız, itiraz dosyalarını mahkemelerin en son içtihatları ve Avrupa Birliği Adalet Divanı kararları ışığında titizlikle hazırlanmaktadır.

Olumsuz bir karar çıkması durumunda açılacak dava için sağlam bir temel oluşturulmaktadır.

%100 güven duyarak marka başvurunuzu, izlemesini, itiraz dosyalarının hazırlanmasını ve diğer tüm işlemlerinizi güvenle teslim edebilirsiniz.

Marka Başvurusu ve Tescil

Marka tescil başvurusu, Tescil ile sonuçlanması halinde hak olarak elde edilmiş olur. Bu süreçte kurum marka uzmanları, başvuruyu mutlak tescil engelleri açısından inceler. Engel yoksa her marka için benzerlik araştırması yaparlar.

Markanın aynısının daha önce tescil edilmiş olup olmadığı,

Marka olacak ibarenin iştigal konusunu temsil ve tasvir eden nitelikte olup olmadığı,

Markanın ahlaka adaba aykırı olup olmadığı konularında inceleme yapar.

Marka başvurusu tescile uygun görülürse üçüncü şahısların ilgisine sunulmak 3 ay süre ile ilan edilir.

Markanın ilan süresi içinde, kendi markasına benzer olduğunu düşünen hak sahipleri markanın tesciline itiraz edebilir.

TPE itirazı kabul veya reddeder. TPE Markalar Dairesi’nin verdiği karar kesin değildir.

Bu karara kurumun Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’na “YİDK” itirazda bulunulabilir.

YİDK kararı kurumun son kararıdır.

Bu karara karşı Ankara Fikri Sınai Haklar mahkemelerinde iptal davası açarak hak aramaya devam edilebilir.

Marka tescil süreci hukuki içerikli bir süreçtir.

Bu sebeple, İtirazların doğru ve etkin noktalara temas etmesi, TPE’de itirazların kazanılması yanında mahkemedeki davanın gidişatı açısından çok önemlidir. İtiraz davalarında mahkeme TPE’deki işlem dosyasını celp ederek incelemekte ve karar vermektedir.

İtirazın uygun bir formatta, güzel bir dille yazılmış olması mahkeme nezdinde başarının önemli bir unsurudur.

INO Danışmanlık Enstitü nezdinde uzun yıllardan beri işlem yapmakta, itirazları ve görüşleri marka patent hukuku konularında uzmanlaşmış avukatlar vasıtasıyla doktrindeki yazarların görüşleri, Yargıtay içtihatları ve Avrupa Birliği Adalet Divanı kararlarına uygun olarak adeta bir dava dilekçesi formatında yapmaktadır.

Tanınmış Marka Başvuruları

Marka ticari ortamda kullanıldığı mallarla ilgili itibari değer çok yüksek seviyeye çıkmış olabilir.

Bu durumda markanın tanınmışlık derecesinin yükseldiğinden bahsedilebilir.

İtibari değeri yüksek olan markaların geniş kapsamlı korumadan faydalanabilmeleri, markanın itibarı açısından da büyük önem taşır.

Markanın tanınmış kabul edilebilmesi için markanın konulduğu mal veya hizmetin tüketici çevresinde veya ilgili sektörde tanınmış olması yeterlidir.

Eğer marka malın hitap ettiği çevrenin dışında da çok tanınmışsa, Tanınmış marka statüsü verilmesi için başvuru yapılır.

Türkiye’de tanınmış marka olmak bir hedeftir. Asıl hedef dünya markası olmaktır. Bu hedef kuruluşun en üst kademesinden en alt kademesine kadar benimsenmiş, tüm üretim, pazarlama, satış sonrası hizmetler kesin müşteri memnuniyetini sağlayacak şekilde gerçekleşmiş olmalı, daima bilinen, aranan ve güvenilen marka olmalıdır.

Markanız sizin için önemli olabilir. Önemli olan Markanızın tüm müşterileriniz ve müşteri adaylarınız için tanınmış olmasıdır.

Ino, tanınmış marka başvuruları konusunda müvekkillerine danışmanlık vermektedir.

Somut olayın şartlarına göre müvekkillerden sağlanan ve kendi araştırmamız sonunda elde edilen verileri ve belgeleri, detaylı açıklamaları kapsayan başvurular yapılarak başarı ile sonuçlandırılmaktadır.

Markanın Yurtdışında Tescili

Marka hangi ülkede tescil edilmişse o ülkede korunur ve kullanılır.

Türkiye’de marka tescili olan şirket, sadece Türkiye’deki benzer markaların kullanılmasına engel olabilir.

Bu kural yabancı ülkeler için de geçerlidir.

Ancak aynı işaret marka olarak birçok ülkede tescil edilirse tescil edildiği ülkelerin kanunlarına göre korunur ve işlemleri yapılır.

Yurtdışına ticaret yapan şirketlerin markalarının ticaret yapılan ülkede tescil edilmesi büyük önem taşımaktadır. Zira ticarete başlandıktan sonra o ülkede bulunan kişilerin markayı görüp başkasına ait markayı kendi adına tescil ettirmesi sıkça karşılaşılan bir durumdur.

Bu tip durumlarda tescil başvurusu yapan, tescil alan kişilerin haksız tescillerine itiraz ve hükümsüzlük davası açmak için ilgili ülkedeki yerel avukatlar ve marka vekilleri devreye girmektedir. Bu nedenle, yurtdışı tescil başvurusunun yurtdışına ticaret başlanmadan önce yapılması tavsiye edilir.

INO, markanızın yurtdışında korunabilmesi için; Avrupa Birliği ve Madrid Protokolü gibi uluslararası anlaşmalar kapsamında bağlantılı bulunduğu tecrübeli, yetkin ve güvenilir partnerleri vasıtasıyla yurtdışı tescil başvurularınızı yapmakta ve sonuçlandırmaktadır.

Ürünleriniz, Türkiye ve yabancı ülkelerdeki müşterilerinize markalı ürünler olarak gönderilmekte ve tüketiciye ulaşmaktadır.

Markanız satış yapılan ülkede tescilli ise bu ülkeye devamlı kapasite artırarak ihracat yapabilirsiniz. Marka tescilli değilse, bir müddet sonra tescilsiz markanız sebebiyle ihracat yapamayacak duruma gelebilirsiniz.

Marka Lisans Sözleşmeleri

Lisans sözleşmeleri markanın kullanım hakkının belirli bir süre veya süresiz olarak bir başka kişi veya şirkete devredilmesidir.

Lisans veren ülkenin tümü için geçerli olmak üzere tek bir kişiye inhisarı lisans hakkı tanıyabileceği gibi, çeşitli bölgeler belirleyerek her bir bölgede ayrı kişilere lisans hakkı tanıyabilir. Basit lisans sözleşmelerinde marka hakkını lisans alan kendisi koruyabileceği gibi bu hakkın kullanımını başka kimselere verebilir.

İnhisarı lisans sahibi marka sahibinin markaya tecavüz halinde açabileceği davaları kendi adına açmaya yetkilidir.

Basit lisans sahibinin kural olarak marka hakkına tecavüz halinde dava hakkı yoktur.

Ancak basit lisans alan veya sözleşmeyle dava haklarından yoksun bırakılan inhisari lisans hakkı sahibi ancak belirli koşulların gerçekleşmesiyle dava açma hakkı kazanır.

Dava açma hakkı bulunmayan lisans alan, marka hakkına yönelik tecavüze karşı hukuki yollara başvurmasını marka sahibinden isteyebilir.

Marka sahibinin lisans alanın yaptığı bildirim üzerine dava açmayacağını bildirmesi veya bildirimden itibaren üç ay içinde dava açmaması halinde, lisans alan kendi adına dava açabilir.

INO; lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve marka tecavüzü durumunda atılacak adımlar konusunda lisans sözleşmesi taraflarına danışmanlık hizmeti vermektedir.

Marka danışmanlığı

Bir işletmenin ürünleri üzerine koyarak satış yapması, tescilsiz dahi olsa marka kullanımı demektir. Müşteriler bir ürünü alırken üzerindeki markasına bakarak alır ve aynı marka ile tekrar iletişim kurar. Başkalarına marka adını kullanarak tavsiye eder.

Tescilsiz markayı gören alıcılar, aynı kapsamdaki ürünlerinde kullanarak satış yapabilirler. Müşteri önceden alıp güvendiği marka olarak satın alır.

Markaları değeri kendisini tescil ettirip tanıtan şirketlerden daha büyük olabilmektedir.

Marka tescili için bir kelime ve işareti seçerken duygularla hareket yerine, kolay telaffuz edilen, akılda kalan, basım için kolay büyütülebilen, anlamı itibariyle insanlara ters gelmeyen, Tescil edilecek ülkede benzerleri tescil edilmemiş olan kelime veya ibareler olması gerekir.

Tescil edilecek ülkede benzerlik araştırması yaparak tescil edilip edilemeyeceği kararı doğru verilmelidir.

Tescilli markalar yeni başvurusu yapılan benzer markaların tehdidi altındadır. Türkiye veya yurtdışında kullanılan markaların benzerlerinin başvuruları takip edilmeli ve zamanında itiraz edilerek tescili engellenmelidir. Aksi halde benzer marka aynı piyasayı firmanızla paylaşmaya devam edecektir.

INO Marka departmanı uzmanlarımız, marka seçiminden tescili, tescil edilen markanın izlenerek zamanında itiraz işleminin başlatılması, taklitler halinde dava açılması için avukatımızın devreye girmesi, marka süre yenilemelerinin izlenerek zamanında işlem yapılması konularında etkin danışmanlık hizmetleri sunar.

Ses markaları

Ses kayıtları, müzikler, şirketlerin reklam ve pazarlamada kullanmak üzere hazırlanır. İlgili kurumda tescil edilerek marka olarak kullanılabilir.

İnternet Alan Adları

Web sayfası alan adları ODTÜ bünyesindeki bir birim tarafından “com.tr” uzantılı alan adı verilmektedir.

Alan adı talebinde, Türk Patent Enstitüsü tarafından verilen Marka Tescil Belgesi veya Ticaret Sicili Belgesi’ni istemektedir.

Ülke kodu içermeyen alan adları Türkiye ve yabancı ülkelerden alınabilmektedir.

Alan adları alımında rezervasyon yoktur. Sisteme girerek parasını ödeyen herkes ülke kodu içermeyen alan adı alabilir.

Bu uygulama marka hakkının korunmasını ihlal etmektedir.

ODTÜ’nün alan adı verilmesindeki tutumu uygulamada haksız internet alan adı alımını önler görünse de, “com, net, org” uzantılı alan adlarının tercihine neden olmuştur.

Com uzantılı alan adlarının yarattığı ihlaller için yabancı ülkelerde dava açılarak sonuç alınması mümkün görünmemektedir.

Bu konuda ICANN denilen bir tahkim usulü geliştirilmiştir. Bu sistem sayesinde ortalama 40-45 gün içinde 1000-6000 arasında değişen bir maliyetle alan adı uyuşmazlıkları çözüme kavuşabilmektedir.

INO, hem “tr” hem de “com” uzantılı alan adlarının alınması ve alan adları konusunda çıkan uyuşmazlıkların ulusal ve uluslararası düzeyde çözümlenmesi için hizme sağlamaktadır.

Yurtiçi ve Uluslararası Patent Tescili ve Desteği

Patent

Yeni ve sanayiye uygulanabilen buluşlardır. Türk Patent Enstitüsü “TPE” tarafından onaylanan Patent tescili ile koruma altına alınır.

Buluş sanayideki teknik bir problemin çözümüdür. Buluş yeni teknolojilerin üretilmesini, mevcut teknolojinin gelişmesini sağlar.

Buluş tarım dahil olmak üzere sanayi ve teknoloji alanında somut bir sorunun çözümüdür.

Patent, buluş sahibine buluşu üzerinde belirli bir süreyle sınırlı olmak üzere devlet veya ilgili ülkenin patent ofisleri tarafından tescil edilerek verilen bir haktır.

Patent hakkı sahibine ürünü satma, pazarlama konusunda bir ayrıcalık sağlar. Bu uygulama buluş yapılmasını teşvik eder.

Patent hakkının kullanım süresi incelemeli patentte 20 yıl, incelemesiz patentte 7 yıldır.

Buluşların patent alarak korunabilmesi için yenilik, tekniğin bilinen durumunun aşılması ve sanayiye uygulanabilir olması gerekir.

Yenilik;

Patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce, buluş konusunda dünyanın herhangi bir yerinde toplumca erişilebilir yazılı, sözlü veya başka bir şekilde açıklanmamış, yeni olmasını ifade eder.

Tekniğin bilinen durumunun aşılması;

Buluşun ilgili olduğu teknik alandaki bir uzman tarafından tekniğin bilinen durumundan açıkça çıkartılamayan bir faaliyet sonucu gerçekleşmiş olması demektir.

Bir başka değişle, tekniğin bilinen durumunu aşarak, konuyla ilgili var olan bilginin ilerisine geçilmesidir.

Sanayiye uygulanabilir olma;

Buluşun tarım dahil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir olmasıdır.

INO patent vekilleri, buluşunuzun tescil edilebilir olup olmadığı yönünden inceleme yapar. Detaylı bilgi verir.

INO patent uzmanları, buluşunuzu incelemeli veya incelemesiz patent sistemlerinden hangisinin tercih edileceği konusunda bilgilendirme ve yönlendirme yapar.

Buluş patent alabilir nitelikte değilse, faydalı model olarak tescil edilebilirliği analiz edilerek bilgilendirme yapılır.

Buluşunuzu emin ellere teslim ediniz.

PATENT DESTEKLERİ

Yurt içi ve yurtdışı patent başvurularında, devlet harçlarına yönelik TÜBİTAK teşvikleri mevcuttur. Ödemelerin bir kısmı, TPE’ye yapılan başvuru sırasında otomatik olarak eksik alınmak suretiyle veya tamamen alınmayarak desteklenir.

Patent nedir? Nasıl korunur?

Patent yeni ve sanayiye uygulanabilen buluştur. İlgili Resmi kurum tarafından tescil edilmediği müddetçe koruma altında değildir.

Buluşun noterden tasdik ettirilmesi tasdik ettiren adına koruma sağlamaz.

Ayrıca buluş sanayiye uygulanamıyorsa tescil edilemez. Buluş sahibi için bir değer ifade etmez. Buluş sanayideki teknik bir problemin çözümü olarak yeni teknolojilerin üretilmesini, mevcut teknolojinin gelişmesini sağlar.

Türk Patent Enstitüsü “TPE” tarafından onaylanan Patent tescili ile koruma altına alınır.

Patent, buluş sahibine buluşu üzerinde belirli bir süreyle sınırlı olmak üzere devlet veya ilgili ülkenin patent ofisleri tarafından tescil edilerek verilen bir haktır.

Tescilli incelemeli patent tescil başvuru tarihinin her yıl dönümünde süre yenilemesi yapılmak kaydıyla 20 yıl süre ile sahibine kullanım hakkı tanır.

İncelemesiz patent, tescil başvuru tarihinin her yıl dönümünde süre yenilemesi yapılmak kaydıyla 7 yıl süre ile sahibine kullanım hakkı tanır.

Patent Başvurusu ve Patent Tescili

Patent başvuruları buluşu yapan veya halefleri tarafından Türk Patent Enstitüsü’ne yapılır.

Patent başvurularında tarifnamenin, istemlerin ve özetin hazırlanması konuyu çok iyi bilmenin yanında ayrı bir bilgi ve deneyim gerektirir.

Başvuru yapıldıktan sonra tarifnamede değişiklik yapılması mümkün değildir. Ancak istemlerin ve özetin yetersizliği halinde tarifname içeriğindeki bilgilerde kapsamında olmak kaydıyla değişiklik yapılabilir.

Bir patent başvurusu en az 3,5-4 yıllık bir sürede sonuçlanır. Ancak başvuru yapıldığı tarih itibariyle korunmaya başlar.

Patent başvurusunun tescil edilmesi, buluş için araştırma raporu ve olumlu olması halinde inceleme raporu düzenlenmesi ile mümkündür.

İnceleme raporundaki istemlerden kabul edilenleri ile tescil gerçekleşir. Kabul edilmeyenler tescil edilmemiş kabul edilir.

Tarifnamedeki bilgiler yetersiz kalırsa, değişiklik yapılamayacağı için buluş sahibi mağdur olur.

Tarifname, patent konusu olan buluşun tüm özelliklerini hiçbir şey gizlemeden eksiksiz açıklamalıdır. Korumanın kapsamını tayin için istemler yorumlanırken tarifname dikkate alınır.

İstem ve istemler, buluşun korunması istenen ana unsurlarını tanımlar.

Patent başvurusu ve patentten doğan koruma kapsamı, istem veya istemlerle belirlenir.

INO patent mühendisleri, patent başvurusunu oluşturan tarifname ve istemlerin metinlerinin hazırlanmasında müvekkillerine ihtiyaçları olan teknik destek ve danışmanlık hizmetini sağlamaktadır.

Patent başvuruları her yıl gerekli süre yenileme harçları ödenmek kaydıyla süreci devam eder. Denmemesi halinde patent iptal edilir.

Yurt Dışında Patent Tescili

Yurt Dışında Patent Tescili

Patent dahil tüm sınai mülkiyet hakları sadece tescil edildikleri ülke sınırları içinde koruma altındadır. Bu sebeple patent sahibi, hangi ülkelerde patentinin geçerli olmasını isterse o ülkelerde tescil ettirmesi gereklidir.

Uluslararası Patent Tescili

Türkiye’ni taraf olduğu Patent İşbirliği anlaşması ve Avrupa patent sözleşmesi kapsamındaki ülkelerde patent tescili için bu ülkeleri seçmek ve tescil harçlarını yatırmak kaydıyla tek başvuru ile seçilen ülkelerde tescil gerçekleşir.

Bu uygulama zaman ve maliyet açısından patent sahibine kolaylık sağlamaktadır.

Seçilen ülkeler, başvuruyu inceler, kendi ülkesinde tescil edilmiş veya kamuya mal olmuş benzeri varsa buluşun yeni olmadığına karar vererek ret edebilir.

INO, yurtdışında yatırım yapmak ve yeni piyasalara açılmak isteyen müvekkillerine patent başvuru ve tescil işlemleri konusunda tam destek sağlamaktadır.

Yurtdışında Tescilli Patentin korunması

Türkiye’de ve yabancı ülkelerde tescil edilen patentlerin yıllık koruma ücretleri aksatılmadan yatırılması zorunludur. Aksi halde o ülkede patent geçersiz duruma düşer.

INO Danışmanlık Patent uzmanları Türkiye ve yabancı ülkelerdeki patent, marka, tasarım tescillerinizin yapılması, koruma süresinin devamlılığı için hatırlatmalar ve süre koruma işlemlerinizi zamanında gerçekleştirir.

Patent Başvurularına Karşı İtirazlar

Patent alabilme Kriterlerini karşılamayan veya devam eden haklarınızı ihlal eden patent başvurularına karşı itiraz hakkınızı kullanabilirsiniz.

İtiraz başvuruları, Resmi Patent Bülteni’nde yayınlandığı tarihten itibaren 6 ay içinde itiraz yapılmalıdır. Aksi halde itiraz işleme alınmaz.

Aleyhinize sonuç doğuran patent tescil edilmiş olması halinde, aleyhinize açılan davaya karşı patentin yenilik özelliğini taşımadığını sağlayan eski tarihli kullanım kanıtları sunulması halinde mahkeme kararı ile iptali mümkün olabilir.

INO Danışmanlık, müşteri talebi üzerine, tescilli Patent, Marka ve Tasarımlarınızın yeni başvurusu yapılmış benzerleri arasından araştırma yapar. Zamanında itiraz dosyanızı hazırlar ve itiraz işlemlerini gerçekleştirir.

Patent itiraz dosyasını hazırlama uzmanlık gerektiren bir konudur. İşinizi ehlini vermeyi ihmal etmeyiniz.

Patent danışmanlığı

INO Danışmanlık Patent uzmanları, buluşunuzun patent tesciline konu olup olamayacağı konusunda bilgilendirmeler yapar.

Gerektiğinde şirketlerin teknik birimlerine patent ile ilgili eğitimler verir.

Buluşunuzun yeni olup olmadığı tespit edebilmek için Yurtiçi ve yurtdışı veri kaynaklarından kapsamlı araştırmalar yaparak benzerinin olup olmadığını tespit eder.

Buluşun benzerinin tescil edilmiş, başvurusu yapılmış, yayınlanarak kamuya mal olmuşsa başvuru yapılmamasını önerir.

Kesin ret edilecek başvuruyu buluş sahibi talep etse dahi yapmaz.

Patent tescili 4-5 yıl süren bir süreçte gerçekleşebilir. INO Patent uzmanları Tescil işlemi gerçekleşinceye kadar sürecin her aşamasını bizzat takip eder. Buluş sahibinin bilgilendirir.

Buluşunuza sahip çıkınız. O’nu emin ellere teslim ediniz.

Yurt içi ve Yurtdışı Faydalı Model Tescili ve Desteği

Faydalı Model

Faydalı model tescilinde, tekniğin bilinen durumunu aşma Kriterini aranmamaktadır. Yeni ve teknik ilerleme sağlaması tescil için yeterli görülmektedir.

Patent sahibine sağlanan koruma hakkı, faydalı model sahibine de aynen tanınır.

Faydalı model koruma süresi her yıl yenilenmiş olmak kaydıyla 10 yıl ile sınırlıdır.

Faydalı model, yeni olması, sanayiye uygulanabilir olması ve belli düzeyde buluş basamağını aşması gibi yönleriyle patente benzerler.

Faydalı model koruması daha çok küçük buluşları korumayı amaçlar.

Bu sebeple faydalı model tescilinde, yenilik ve buluş basamağının aşılması konularında inceleme yapılmaz. Buluş basamağı için aranan düzey patente göre daha düşüktür.

Yasal dayanak: Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7 ve 10. maddelerine göre yeni ve sanayiye uygulanabilir buluşlar faydalı model korumasından faydalanır.

Kararname mutlak yenilik ilkesini benimsemiştir. Bunun anlamı faydalı model başvurusuna konu olan buluş başvuru tarihinden önce Türkiye’de veya dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamışsa yeni değildir.

Sanayiye uygulanabilirlik ise buluşun sanayinin herhangi bir alanında üretilebilir ya da kullanılabilir olmasıdır.

Ino Danışmanlık patent başvurularında olduğu gibi müvekkillerin buluşlarının, faydalı model için aranan şartları karşılayıp karşılamadığını inceler. Buluş sahibi için rapor hazırlar.

Faydalı model belgelerinin uyuşmazlık konusu olmaması için başvuru yaparken yapılacak inceleme ve değerlendirmeler önem taşımaktadır.

Ino Danışmanlık uzmanlarından bilgi almadan karar vermeyiniz.

Faydalı Model Başvurusu ve Tescili

Faydalı model koruması daha çok küçük buluşları korumayı amaçlar.

Faydalı model, Tekniğin biline bir durumunu aşması şartı aranmasa da yenilik Kriteri ve teknik ilerleme sağlayan küçük buluşlar olarak değerlendirilir.

Başvuru yapmadan önce, buluş sahibinden buluşu ile ilgili tüm bilgiler alınır. Türkiye ve dünyada benzeri olup olmadığını tespit etmek için arama motorlarından yararlanarak benzerlik araştırması yapılır.

Buluşun sanayinin herhangi bir alanında üretilebilir ya da kullanılabilir olmasıdır.

Benzeri olmaması halinde yenilik kriterini karşıladığı varsayılarak başvuru dosyası hazırlanır.

Yasal dayanak: Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7 ve 10. maddelerine göre yeni ve sanayiye uygulanabilir buluşlar faydalı model korumasından faydalanır.

Faydalı model koruma süresi her yıl yenilenmiş olmak kaydıyla 10 yıl ile sınırlıdır.

Ino Danışmanlık patent başvurularında olduğu gibi müvekkillerin buluşlarının, faydalı model için aranan şartları karşılayıp karşılamadığını inceler. Buluş sahibi için rapor hazırlar.

Faydalı model belgelerinin uyuşmazlık konusu olmaması için başvuru yaparken yapılacak inceleme ve değerlendirmeler önem taşımaktadır.

Başvuruya ve Tescile İtiraz

Başvurunun ilanından itibaren üç ay içinde menfaati olan herkes buluşun yeni olmadığı gerekçesiyle itiraz hakkına sahiptir.

Türk Patent Enstitüsü yapılan bu itirazları başvuru sahibine bildirir.

Buluş sahibi itirazın içeriğine göre buluşunu yeniden gözden geçirir. Veya geri çekebilir.

Ino patent uzmanları, faydalı model başvurularına itiraz dosyası hazırlamakta ve müvekkillerin faydalı model başvurularına gelen itirazlara görüş dosyası hazırlayarak kuruma göndermektedir.

Faydalı model başvurularının itirazlara yol açmadan tescil edilebilmesi yenilik Kriterini taşıyor olmasına bağlıdır. Ino Danışmanlık uzmanları, öncelikle benzerlik araştırması yaparak buluşu yeni olup olmadığı tespit ederler.

Buluş yeni değilse buluş sahibine başvuru yapılmasını önermezler.

Faydalı Model İzleme Süre Yenilemesi

Faydalı Model

Faydalı model tescilinde, tekniğin bilinen durumunu aşma Kriterini aranmamaktadır. Yeni ve teknik ilerleme sağlaması tescil için yeterli görülmektedir.

Patent sahibine sağlanan koruma hakkı, faydalı model sahibine de aynen tanınır.

Faydalı model koruma süresi her yıl yenilenmiş olmak kaydıyla 10 yıl ile sınırlıdır.

Faydalı model, yeni olması, sanayiye uygulanabilir olması ve belli düzeyde buluş basamağını aşması gibi yönleriyle patente benzerler.

Faydalı model koruması daha çok küçük buluşları korumayı amaçlar.

Bu sebeple faydalı model tescilinde, yenilik ve buluş basamağının aşılması konularında inceleme yapılmaz. Buluş basamağı için aranan düzey patente göre daha düşüktür.

Yasal dayanak: Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7 ve 10. maddelerine göre yeni ve sanayiye uygulanabilir buluşlar faydalı model korumasından faydalanır.

Kararname mutlak yenilik ilkesini benimsemiştir. Bunun anlamı faydalı model başvurusuna konu olan buluş başvuru tarihinden önce Türkiye’de veya dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamışsa yeni değildir.

Sanayiye uygulanabilirlik ise buluşun sanayinin herhangi bir alanında üretilebilir ya da kullanılabilir olmasıdır.

Ino Danışmanlık patent başvurularında olduğu gibi müvekkillerin buluşlarının, faydalı model için aranan şartları karşılayıp karşılamadığını inceler. Buluş sahibi için rapor hazırlar.

Faydalı model belgelerinin uyuşmazlık konusu olmaması için başvuru yaparken yapılacak inceleme ve değerlendirmeler önem taşımaktadır.

Coğrafi İşaret Bilgilendirme

Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaretlerdir.

Coğrafi işaretler,

Menşe adı

Bir ürünün; coğrafi sınırları belirlenmiş yöre, alan, bölge veya çok özel durumlarda ülkeden kaynaklanması,

Tüm veya esas nitelik ve özellikleri bu yöre, alan veya bölgeye özgü doğa veya beşeri unsurlardan kaynaklanması, üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinin tümü ile bu yöre, alan veya bölge sınırları içinde yapılması durumunda “menşe” göstergesini belirtir.

Mahreç işareti

Coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, alan, veya bölgeden kaynaklanması, belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle bu yöre, alan veya bölge ile özdeşleşmiş olması, üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinden en az birinin belirlenmiş yöre, alan veya bölge sınırları içinde yapılması durumunda “mahreç işareti” göstergesini belirtir.

COĞRAFİ İŞARET BAŞVURUSU

  • Coğrafi İşaret Tescili Başvuru Formu eksiksiz olarak doldurulmalıdır.
  • Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir belge gönderilmelidir.
  • Alanında uzman kuruluşların görüşlerinin form ekine konmalıdır.
  • Ürünün tanımı fiziksel, kimyasal ve benzeri ayırt edici özellikleri ile üretim tekniğini
  • Coğrafi işaret tesciline konu ürün coğrafi alan bağlantısının ile ürünün özelliklerin coğrafi alandan kaynaklandığı açıklanmış olmalıdır.
  • Ürünün coğrafi işaret tanımına uyduğunu belgeleyen dokümanların form ekinde bulunması gerekir. (Gazete, makale, araştırma yazıları vb.)

FORM DOLDURULMALIDIR.
Başvuru Tarihi:
Enstitü tarafından verilir.
Başvuru No: Enstitü tarafından verilir.
Coğrafi İşaretin Adı: Coğrafi işaretin tam adı yazılmalıdır. (Örneğin “Malatya Kayısısı”)
Ürünün Adı: Coğrafi alanın ismi yer almaksızın sadece ürünün adı yazılmalıdır. Örneğin “Malatya Kayısısı” için yapılan coğrafi işaret başvurusunda “Ürünün Adı” “kayısı”dır.)
Coğrafi İşaretin Türü: “Menşe adı” veya “mahreç işareti” tanımlarından hangisi uygun ise sadece o yazılmalıdır.

KULLANIM BİÇİMİ:

Ürünün nitelikleri göz önünde bulundurularak, markalama, etiketleme veya işaretleme usullerinden sadece bir tanesi belirtilmelidir. Açıklamalar yapılmalıdır. (

Markalama; Üreticilerin kendilerine ait markalarla birlikte coğrafi işareti ürünlerinin üzerinde kullanmalarını ifade eder.

Etiketleme;

Başvuru sırasında görsel örneği belirlenmiş etiketin, üreticilerin markaları olmaksızın üretilen tüm ürünlerde kullanılmasını ifade eder.) Tescili talep edilen coğrafi işaretin standart karakterlerde yazılmış bir kelime unsurundan ibaret olmaması; (i) kelime unsurunun yanı sıra şekli unsur da içermesi ya da, (ii) kullanım şekli olarak “etiketleme” usulünün seçilmesi hallerinde, ilgili coğrafi işaret (i) ya da etiket (ii) örneğinin 7×7 cm boyutlarında hazırlanarak başvuru ekinde sunulması gerekir.
Üretim Alanı:

Ürünün üretildiği coğrafi alan ayrıntılı olarak belirtilmelidir. Bu bilgiler, gerekiyorsa harita ile desteklenebilir.
Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri:

Ürünün fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik ve benzeri ilgili özelliklerini açıklayıcı teknik bilgiler bulunmalıdır. Tescile konu edilen ürünü diğer yörelerde üretilen benzer ürünlerden ayıran özellikler; üretim alanına ait iklim, toprak ve beşeri faktör özelliklerinin ürün üzerindeki ayırt edici etkileri tüm ayrıntılarıyla bu kısma yazılmalıdır. Bu amaçla daha önce ürünle ilgili yapılmış bilimsel çalışmaların eklenmesi veya böyle bir çalışma yoksa uzman kuruluşlar ile yapılacak bir çalışmayla başvurunun şekillendirilmesi gerekir. (Üniversite, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Araştırma kuruluşları v.b.)

Üretim Metodu:

Aynı tür ürüne ait genel üretim metotlarından ziyade, tescile konu ürünün varsa yöreye özgü özellikler taşıyan üretim metodu, üretimde kullanılan özel araçlar ve özellikleri tüm detaylarıyla açıklanmalıdır.

Coğrafi İşaretin Türü Mahreç İşareti ise Üretim Alanında Gerçekleşmesi Zorunlu Bulunan Özellikler:

Mahreç işaretine konu ürünün en az bir özelliği belirtilen coğrafi alanda gerçekleştirilmesi kaydıyla, ürünün diğer yerlerde de üretilmesi mümkündür. Ürünün hangi özellik veya özelliklerinin yukarıda belirtilen üretim alanı içinde gerçekleştirilmesi gerektiği açıkça ifade edilmelidir. Denetleme: Coğrafi işaret tescil başvurusunda bulunan kişi ya da kuruluş, ürünün üretimi, işlenmesi veya ilgili diğer işlemleri hakkında yeterliğe sahip, yasal kuruluş biçimine bakılmaksızın herhangi bir dernek, birlik veya benzeri örgütten oluşan tarafsız bir denetim komisyonu oluşturmakla yükümlüdür.

Entegre DevreTopografyası

Entegre Devre ile elektronik bir işlevi veya bunun gibi diğer işlevleri yerine getirmek üzere tasarlanmış, en az bir aktif elemanı olan ve ara bağlantılarından bir kısmının yada tümünün bir parça malzeme içerisinde ve/veya üzerinde bir araya getirilmiş ara veya son formdaki bir ürün ifade edilmektedir.

Entegre Devre Topoğrafyası; Entegre devreyi oluşturan tabakaların üç boyutlu dizilimini gösteren, üretim amacıyla hazırlanmış ve herhangi bir formatta sabitlenmiş görüntüler dizisi olup, her görüntü entegre Devrenin üretiminin herhangi bir aşamasındaki yüzeyinin tamamının veya bir kısmının görünümü olarak ifade edilmektedir.
Kimler Başvuru yapabilir:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgâhı olan ve sınaî veya ticarî faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişiler, Uluslararası anlaşmaların hükümleri dahilinde başvuru hakkına sahip kişiler başvuru yapabilir.
Entegre Devre Topoğrafyasının yaratıcısı adına tescil işlemleri Türk Patent Enstitüsü tarafından yapılır.
Koruma Kapsamında Entegre Devre Topoğrafyaları
Orijinal niteliğe sahip Entegre Devre Topoğrafyaları, Kanun ve Yönetmelikte belirtilen şartların yerine getirilmesi ve Tebliğde belirtilen ücretin ödenmesi kaydıyla, tescil belgesi verilerek korunur.

Koruma; Entegre Devre Topoğrafyasının dayandığı içerik, işlem süreci, sistem, teknik veya Topoğrafyanın kendisi dışında Topoğrafyada sabitlenmiş bilgiye uygulanmamaktadır. Bu korumadan yararlanma, yapısında koruma altına alınmış bir Entegre Devre Topoğrafyası
bulunduran entegre Devrenin, herhangi bir üründe kullanılıp kullanılmamasına bağlı değildir.
Orijinal Entegre Devre Topoğrafyası
Entegre Devre Topoğrafyasının, tasarlayıcısının kendi fikrî çabası sonucu ortaya çıkmış olması ve tasarlama sırasında Entegre Devre üreticileri ve Entegre Devre Topoğrafyası tasarlayıcıları arasında bilinmiyorsa orijinal sayılmaktadır.
Koruma Süresi
Yurt içinde veya yurt dışında ilk kez ticarî açıdan piyasaya sürüldüğü tarihten itibaren iki yıl içinde başvurunun da yapılmış olması kaydıyla başvurunun yapıldığı tarihtir.

Başlangıç tarihinden itibaren on yıl olup, bu süre onuncu takvim yılının bitiminde sona ermektedir.
Hak Sahipliği
Entegre Devre Topoğrafyasını koruma hakkı, tasarlayıcısına veya onun hukukî haleflerine aittir.

Entegre Devre Topoğrafyasının birden çok kişi tarafından tasarlandığı durumlarda ise aralarında aksine bir sözleşme yoksa, koruma hakkı bu kişiler tarafından müştereken kullanılmaktadır.